Inwestowanie wymaga dużego talentu. Obok umiejętności przewidywania oraz zmysłu, trzeba także mieć szybkość reakcji w razie nieprzewidzianych zdarzeń. Rozwój giełdowy nigdy nie jest do końca łatwy do przewidzenia, tym bardziej jeśli brakuje nam nawet podstawowej wiedzy. Warto zatem się poprawić.

Obligacje

Jest to taki rodzaj papieru wartościowego, który emituje się w serii i w którym to emitent zobowiązuje się do spełnienia określonego świadczenia oraz określa się jako dłużnego wobec właściciela obligacji. Jest to pewny, mało ryzykowny jednak charakteryzujący się niskim zyskiem sposób inwestowania.

Obligacja skarbu państwa

Jest to taki rodzaj obligacji, który zostaje wyemitowany przez instytucje rządowe danego kraju. Jest ona niezależna od inflacji i przynosi niemal pewne, lecz niskie zyski.

Obligacja korporacyjna

Nieco bardziej ryzykowny typ obligacji, który jest emitowany przez duże korporacje czy przedsiębiorstwa. Są obarczone większym ryzykiem, ale przynoszą nieco wyższe zyski.

Papier wartościowy

Jest to dokument (stąd określenie ‘papier’) który potwierdza istnienie danego prawa majątkowego, które poprzez utrwalenie może stać się przedmiotem obrotu. Papierami wartościowymi określamy takie instrumenty inwestycyjne jak: akcja, prawo poboru, prawo do akcji, kwit depozytowy, obligacja czy instrumenty pochodne.